Oglądasz teraz : Kurs instruktora nauki jazdy

Planowane rozpoczęcie kursu na instruktora nauki jazdy

z początkiem miesiąca października 2013 r.Podstawa Prawna:


Ustawa o ruchu drogowym, z dnia 20 czerwca 1997r. z pożz. Zmianami Dz. U.58 z 2003r. poz. 515

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 pażdziernika 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Dz.U.217 z 2005r. poz.1834


Wymogi, które osoba powinna spełniać, aby zakwalifikować się na kurs:

  1. Legitymuje się co najmniej wykształceniem średnim.
  2. posiada przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem.
  3. Przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  4. Przedstawiła orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  5. Nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Program kursu:

Program szkolenia kandydatów na instruktorów obejmuje zajecia teoretyczne i praktyczne w zakresie:


Tabela nr1

Poz.

Nazwa przedmiotu


Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1

Psychologia

10

-

2

Metodyka nauczania

50

-

3

Prawo o ruchu drogowym

30

-

4

Technika kierowania i obsługa pojazdu

18

-

5

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

-

6

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

-

7

Praktyka pedagogiczna

4

50*)


Razem

128

50*)

*) Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w tabeli 2.


Tabela nr2


Liczba godzin zajęć*)

 

Poz.

Zakres objęty nauczaniem

1

Kat A, A1 lub B1

10

2

Kat. B, C, C1, T, D, B+E, C1+E, D+E

30

3

Kat. C+E lub D+E

15

4

Kat. D

25


Razem

80


*) Podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje kandydat na instruktora, który:

  • Odbył wymagane programem szkolenie,
  • Uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych w programie szkolenia.
  • Uzyskał pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Po ukończeniu kursu, aby uzyskać uprawnienia instruktora należy przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez wojewodę i uzyskać pozytywny wynik egzaminu.