Oglądasz teraz : Szkolenia zawodowe kierowców

Szkolenia zawodowe kierowców

CEL SZKOLENIA:

Realizacja wprowadzonej na terenie Unii Europejskiej w 2003 roku nowej Dyrektywy, regulującej kwestię kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych, na podstawie, której państwa członkowskie zobowiązane zostały do wprowadzenia w życie ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych, niezbędnych do spełniania wymagań dyrektywy. Dyrektywa określa wymagania stawiane obecnym i przyszłym kierowcą zawodowym.

PODSTAWA PRAWNA SZKOLEŃ:

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe: art. 39a ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.), terminy pierwszych obowiązkowych szkoleń okresowych: art.3 Ustawy o zmianie Ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie Ustawy – prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2006 r. Nr 235 poz. 874 z późn. zm.).

W Polsce z dniem 10 września 2008 roku zostały wprowadzone w życie nowe przepisy dotyczące kierowców zawodowych autobusów a dla kierowców ciężarówek od 10 września 2009 r. Każdy kierowca, który uzyska prawo jazdy kat. ,,D’’ lub „C” po tych terminach, musi przed podjęciem pracy w zawodzie ukończyć szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej, zakończone egzaminem sprawdzającym.

Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 r. i kierowcy, którzy uzyskali uprawnieniakat. „C” przed 10 września 2009 r., muszą ukończyć szkolenie okresowe. O rodzaju szkolenia decyduje data wydania prawa jazdy.

WYKŁADOWCY:

Szkolenia prowadzone w Ośrodku Szkolenia oparte są na wytycznych zawartych w dyrektywie unijnej oraz krajowych przepisach obowiązującego prawa. Zajęcia prowadzone są przez naszych wykładowców posiadających bogatą wiedzę i kwalifikacje, a także uprawnienia wymagane do prowadzenia szkoleń z określonych zagadnień tematycznych.